สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนการออกแบบและการพัฒนาเกม จบมาแล้วทำงานอะไร?

วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม (IG)

สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG)
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกมวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

รายวิชาที่น่าสนใจ

การวาดภาพประกอบและการออกแบบตัวละครดิจิทัล
การออกแบบวัตถุวสำหรับเกม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความจริงเสริม AR/VR
การจัดการธุรกิจ eSport
อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

สายงานอาชีพที่รองรับ

นักพัฒนาเกม Game Programmer, Programmer
นักออกแบบเกม และตัวละคร Game Designer, Character Design
นักพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ หรือ เทคโนโลยี AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality)
นักแคสเกม หรือ Caster และ นักกีฬา Esports
รายละเอียดของหลักสูตร
 

วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม (IG) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ >> ant.dpu.ac.th/ig/