สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

สมัครที่เว็บไซต์ :  https://student.mytcas.com/
ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

ระเบียบการรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://admission.ksu.ac.th/tcas3.html
กำหนดการรับสมัคร


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พืชศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิชาเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบอาหาร และ
แขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประมง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคนิคการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) นวัตกรรมเกษตร

คณะบริหารศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ธุรกิจอัจฉริยะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
.
คณะศิลปศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยว
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ (อาชวิทยาและการบริหารงานตำรวจ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลเพิ่มเติม
1.วุฒิการศึกษาผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
2.เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำหรับทุกสาขาของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
- ผู้สมัครต้องมีผลคณะแนน เกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET=20 , GAT=80 , PAT5=80
2.2 สำหรับทุกสาขา ของ 5 คณะ ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
- ไม่ใช้ผลคะแนนขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม Phone: 086-458-4365
Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล ksu