สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 Admission 1 หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

รวมสาขาหลักสูตรอินเตอร์ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 3 Admission1 นี้ !  รวมทั้งสิ้น 150 ที่นั่ง 
ในวันที่ 17-27 เม.ย. 2563 ผ่านทางระบบ MyTcas
น้องๆที่สนใจศึกษาระเบียบการรับสมัครก่อนสมัครด้วยนะคะ 


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/MUIC_ADMISSION
รายละเอียดคณะที่เปิดรับสมัคร : https://bit.ly/UndergraduatePrograms

เพียงแค่มีคะแนน #TCAS ก็มีสิทธิ์ยื่น MUIC ได้ : https://www.u-review.in.th/th/article/625

สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขาชีวนวัตกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


พิเศษ! มหิดลอินเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ Special Admission Round วันที่ 20 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/mahidol.inter/