สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดรับสมัครรอบ 3 Admission 1 โดยรอบนี้เปิดรับสมัครแบบไม่กำหนดคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย รับรวมกว่า 305 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีจำนวนหน่วยกิตรวม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
-ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต


-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
-ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
- ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 น้องๆที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ 
MyTcas : https://www.mytcas.com/
ข้อมูลเพิ่มเติมมหาวิทยาลัย : https://www.christian.ac.th/index.php