สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปผล TCAS63 รอบที่ 1-4 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 1 – รอบที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้
 

ผลการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio

 • มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 66 สถาบัน
 • จำนวนที่นั่ง 138,230 ที่นั่ง
 • ผู้สมัคร 127,190 คน
 • ผ่านการคัดเลือก 78,094 คน
 • ยืนยันสิทธิ์ 63,934 คน
 • สละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์แล้ว 3,175 คน
 • มีสิทธิ์เข้าศึกษา 60,759 คน

ผลการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา

 • มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 62 สถาบัน
 • จำนวนที่นั่ง 124,104 ที่นั่ง
 • ผู้สมัคร 112,407 คน
 • ผ่านการคัดเลือก 66,599 คน 
 • ยืนยันสิทธิ์ 45,355 คน 
 • สละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์แล้ว 1,526 คน
 • มีสิทธิ์เข้าศึกษา 43,829 คน

การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 1

 • มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 67 สถาบัน
 • จำนวนที่นั่ง 135,431 ที่นั่ง
 • ผู้สมัคร 103,728 คน
 • ผ่านการคัดเลือก 70,839 คน 
 • ยืนยันสิทธิ์ 52,004 คน 
 • สละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์แล้ว 4,727 คน
 • มีสิทธิ์เข้าศึกษา 47,277 คน

การคัดเลือก รอบที่ 4 Admission 2

 • มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 69 สถาบัน
 • จำนวนที่นั่ง 120,966 ที่นั่ง
 • ผู้สมัคร 61,386 คน
 • ผ่านการคัดเลือก 46,518 คน 
 • ยืนยันสิทธิ์ 39,199 คน 
 • สละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์แล้ว 3,387 คน
 • มีสิทธิ์เข้าศึกษา 35,812 คน

สถิติเปรียบเทียบระหว่าง TCAS62 และ TCAS63