สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมระเบียบการรับสมัคร 20 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563


สถาบันที่ประกาศ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว
ได้แก่


1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับ : 961 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับ : 6,443 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับ : 2,804 ที่นั่ง
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับ : 717 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับ : 1,286 ที่นั่ง
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่  


6.มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับ : 3,181 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

7.มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับ : 1,781 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

8.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับ : 2,220 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับ : 1,834 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


10.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับ : รอประกาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


11.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับ : 9,160 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

12.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับ : 816 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

13.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับ : 2,905 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


14.มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เปิดรับ : 305 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่15.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับ : 1,810 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


16.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เปิดรับ : 1,609 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> ไฟล์แนบ

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับ : 4,059 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

18.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับ : 1,650 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


19.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับ : 1,508 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


20.มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับ : 1,765 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่