สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดฮิต TCAS'63 รอบที่ 3

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 3 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.25 น. มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนสาขาที่เปิดรับรวม 3,604 สาขา
จำนวนเรียกรับรวม 135,431 คน
จำนวนผู้สมัคร (รายการ) รวม 490,315 รายการ
จำนวนผู้สมัคร (คน) รวม 297,612 คน
 

TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดฮิต มีผู้สมัครมากที่สุดรอบ 3 ใน TCAS'63


1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. มหาวิทยาลัยพะเยา
 

TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดฮิต อัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS’63 รอบ 3 
(จากจำนวนผู้สมัคร(คน) / จำนวนรับ)


1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยบูรพา
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดฮิต อัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS’63 รอบ 3 
(จากจำนวนผู้สมัคร(รายการ) / จำนวนรับ)


1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ
3. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. มหาวิทยาลัยบูรพา
 

TOP10 สาขาวิชายอดฮิต คนสมัครมากที่สุดใน TCAS63 รอบที่ 3


1. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หลักสูตร ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา
8. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
10. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ข้อมูลสถิติ TCAS63 รอบที่ 3 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.25 น.