สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัคร TCAS63 รอบที่ 4การสมัครรอบที่ 4 (วันที่ 7 – 20 พ.ค. 63)

- ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ (GPAX6 จำนวนหน่วยกิต/คะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ O-NET GAT PAT 9 วิชาสามัญ) ในระบบให้ ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนสมัคร เนื่องจากระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้ จะไม่สามารถเลือกสมัครบางสาขาวิชาได้
- ศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคำนวณคะแนนในสาขาวิชาที่เลือกสมัครให้เข้าใจ 
- เลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 4 อันดับ ซึ่งระบบจะแสดงคะแนนการคัดเลือกของสาขาวิชานั้นให้ทราบทันที (ขอให้ตรวจสอบด้วย) เมื่อยืนยันการเลือกสาขาวิชาแล้ว สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยต้องยืนยันให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
- การชำระเงินค่าสมัครสามารถทำได้ก่อนหรือหลังการยืนยันการเลือกสาขาวิชา แต่ต้องให้แล้วเสร็จไม่เกินเวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
- ตรวจสอบประวัติการยืนยันการเลือกสาขาวิชา และ ประวัติการชำระเงินค่าสมัคร ให้เรียบร้อย
- การสมัครที่สมบูรณ์ คือ การกดยืนยันสาขาวิชาที่เลือก + ชำระเงินตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก โดยใบสมัครที่พิมพ์ในขั้นตอนที่ 4 ต้องแสดงสถานะการชำระเงินเป็น “ชำระแล้ว”

เว็บไซต์สำหรับสมัคร >> https://www.mytcas.com/