สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัคร TCAS63 รอบที่ 4 Admission2 และขั้นตอนการสมัคร>> เข้าระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 <<


ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร >> ไฟล์แนบ


กำหนดการ

สมัคร : 07 - 20 พฤษภาคม 2563
ชำระเงิน : ต้องชำระเงินค่าสมัครภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การสมัครที่ได้ดำเนินการไว้ถือเป็นโมฆะ จะเรียกร้องเงินค่าสมัครที่ชำระแล้วคืนไม่ได้ในทุกกรณี
ยืนยันการเลือกสาขา : ต้องยืนยันการเลือกสาขา/เปลี่ยนแปลงสาขาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่ดำเนินการค้างอยู่ถือเป็นโมฆะ
ประกาศผล : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2563
สละสิทธิ์ : วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2563
 

คะแนนที่ใช้

- เกรด
- O-NET
- GAT/PAT
- มีสาขาที่ใช้เกณฑ์คะแนนเดียวกับ กสพท
 

ใครสมัครได้บ้าง

- ม.6
- สายอาชีพ
- กศน.
- เด็กซิ่ว

รูปแบบการติด

- เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
– ติดมากที่สุดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
– เลือกยืนยันสิทธิ์์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น
 

ค่าสมัคร 

- สาขาวิชาละ 50 บาท + ค่าธรรมเนียม 100 บาท รวมแล้วค่าใช้จ่ายสูงสุด 300 บาท
-  กรณีเป็นใบชำระเงินที่มาจากการสมัครเพิ่มเติม คือชำระใบแรกไปแล้ว จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีก จะคิดค่าใช้จ่ายสาขาวิชาละ 50 บาท เช่น ได้ชำระใบแรกไปแล้ว 2 สาขา จำนวน 200 บาท และต้องการสมัครสาขาวิชาเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ใบชำระเงินที่สองนี้ จะเป็นจำนวน 100 บาท

ขั้นตอนการสมัคร

1. ลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ TCAS63 ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com จัดการข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง (กรณีเคยลงทะเบียนแล้วใช้ account เดิมได้เลย)
2. สมัคร TCAS รอบที่ 4 จากเมนู "รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน"
3. เลือกสาขาที่สนใจ 20 สาขา (เลือกไม่ถึงก็ได้)
4. เลือกสาขาที่จะสมัคร แบบเรียงลำดับ 4 ลำดับ (โดยเลือกจากสาขาที่สนใจในข้อ 3)
5. พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินให้เสร็จก่อนเวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การสมัครที่ได้ดำเนินการไว้ถือเป็นโมฆะ จะเรียกร้องเงินค่าสมัครที่ชำระแล้วคืนไม่ได้ในทุกกรณี
6. ยืนยันการเลือกสาขาที่สมัคร (ซึ่งก่อนกด ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขา หรือ สลับลําดับได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กําหนด และสามารถกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาได้ทั้งสิ้น 3 ครั้งในแต่ละรอบ) ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่ดำเนินการค้างอยู่ถือเป็นโมฆะ
7. พิมพ์ใบสมัคร