สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร TCAS รอบที่ 4 Admission ปีการศึกษา 2563 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 7-20 พ.ค. 63
 
หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ 50 คน
หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมง
จำนวนที่เปิดรับ 30 คน
หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ 10 คน
หลักสูตร วท.บ. พัฒนาการเกษตร
จำนวนที่เปิดรับ 20 คน
หลักสูตร วท.บ. นิเทศศาสตร์เกษตร
จำนวนที่เปิดรับ 10 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร 
✓ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
✕ ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
✕ ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
✕ ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

องค์ประกอบการคิดคะแนนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ พัฒนาการเกษตร และนิเทศศาสตร์เกษตร
GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%

คุณสมบัติเฉพาะ
รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
และเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ยกเว้นหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรรับผู้ที่ศึกษาแผนการเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต


ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดได้ทาง:
Website:http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/ 
สมัครได้ที่ : https://www.mytcas.com/
Facebook: คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.