สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบรับตรง หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


รอบรับตรง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในรอบรับตรง ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในหลักสูตร SAU M.B.A. Program
ก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้ทันกระแส Digital Disruption

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการจัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน
โดยได้นำเทคโนโลยีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แบบ Live Interactive มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ร่วมกับการเข้าชั้นเรียนตามปกติ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงหลักสูตรคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเข้าชั้นเรียน ออกแบบให้หลักสูตรมีระยะเวลาในการเรียนการสอนที่สั้น
สามารถเรียนจบได้ในเวลาเพียง 1.5 ปี เหมาะสำหรับผู้บริหารและคนทำงานที่ต้องการนำวุฒิการศึกษาไปปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง 

M.B.A. (Sunday Program)
หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นโปรแกรมแบบ Hybrid Learning การเรียนในห้องเรียนเฉพาะในวันอาทิตย์
และ การเรียนผ่านสื่อออนไลน์แบบ Live Interactive ที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Exclusive จากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารในองค์กรภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลากหลายแขนง
ที่จะมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการทำงานจริง ผสานกับการเรียนผ่านการ Live ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในการทำงานได้จริงไปพร้อมๆ กัน

Executive M.B.A. (Instructor-led Distance Learning Program)
อีกหนึ่งหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการออกแบบให้เป็น Distance Learning Program โปรแกรมการเรียนระยะไกล
ที่ใช้การเรียนผ่านสื่อออนไลน์แบบ Live Interactive เต็มรูปแบบ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง
อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Exclusive จากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนด้วยตนเองที่สถาบัน
หรือผู้ที่มีภารกิจและมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถมาเข้าชั้นเรียนได้ โดยผู้เรียนมั่นใจได้ว่าคุณภาพของการศึกษาของการเรียนแบบ Distance Learning จะมีคุณภาพเทียบเท่ากับการเรียนในชั้นเรียนทุกประการ

ทำไมต้องเรียน M.B.A. ที่ SAU?
ออกแบบมาจากความต้องการขององค์กรธุรกิจ
- หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มาจากการศึกษาวิจัยความต้องการในการจ้างงานจากองค์กรธุรกิจ
และนำผลการศึกษามาออกแบบรายวิชาในหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้จ้างงานอย่างแท้จริง ทำให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตรนี้มีโอกาสในการหางานที่มากขึ้น  .

องค์ความรู้ที่ทันสมัยจากสถาบันชั้นนำระดับโลก
- เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร M.B.A. ของ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับการคัดสรรและกลั่นกรองมาจากองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย
จากสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้จริง 

ผู้สอนเป็นผู้บริหารตัวจริงจากภาคธุรกิจ
- ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนที่เป็นนักบริหารตัวจริงในภาคธุรกิจ ที่จะมาแชร์ความรู้ มุมมอง กรณีศึกษา
และความท้าทายที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานจริง ที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม   

มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรธุรกิจ
- อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นผู้บริหารและบุคลากรที่มาจากภาคธุรกิจชั้นนำ
ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการทำงานได้ในอนาคต 

เพิ่มคุณภาพการเรียนด้วยระบบ Block Course
- ด้วยการให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงออกแบบตารางการเรียนแบบ Block Course
ที่เรียนครั้งละวิชา วิชาละ 4-5 สัปดาห์ ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหามากขึ้น ลดความสับสน และได้รับความรู้อย่างเต็มที่   

สะดวกสบายด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์
- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้นำการเรียนผ่านระบบ Distance Learning
ที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ Real-Time Interactive มาใช้ร่วมกับการเรียน M.B.A. ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง
ประหยัดเวลาและการเดินทาง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  

เรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลา 1.5 ปี
- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ออกแบบหลักสูตร M.B.A. ให้มีระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรเพียง 1.5 ปี เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาสั้นที่สุดในการศึกษา
ลดผลกระทบจากการลางานมาเข้าชั้นเรียน และยังได้รับประโยชน์จากการนำวุฒิการศึกษาไปใช้ในการปรับเลื่อนตำแหน่ง และการพัฒนาตนเองอีกด้วย    

เข้าถึงการเรียนได้ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรมผ่อนชำระ
- เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีคุณภาพ หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
จึงแบ่งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกเป็น 4 งวด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครั้งละจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาในหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายยิ่งขึ้น  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.sau.ac.th/mba/
โทร.02-807-4500