สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย TCAS63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admssion1) ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้แจ้งคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
 

 

TOP10 คณะ/สาขา มธ. คะแนนเฉลี่ยสูงสุดใน TCAS63 รอบ 3

 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) กลุ่มผู้สมัครเลือกเกณฑ์ GPAX

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)

4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (วิชาเอกสิ่งทอ)

5. นิตศิาสตรบัณฑิต  ศูนย์รังสิต

6. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (วิชาเอกแฟชั่น)

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) (มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น) 

8. นิตศิาสตรบัณฑิต  ศูนย์ลำปาง

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 

10. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)