สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2563
สำหรับน้องๆ เด็ก 63 โค้งสุดท้ายของการเลือกสถาบันเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว กับโค้งสุดท้าย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโปรโมชั่นลดภาระช่วง Covid-19 ให้กับน้องๆ
ที่สมัครและผ่านสัมภาษณ์ ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพียง 5,000 จากเดิม 10,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทันที !!!​
สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://www.christian.ac.th/


เกณฑ์การรับสมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีจำนวนหน่วยกิตรวม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
-ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

-ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
- ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา