สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เพิ่มจำนวนรับ TCAS63 รอบที่ 4

จากที่มีการเปิดรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 4 Admission2 ในระหว่างวันที่ 7 -20 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com ขณะนี้มีบางมหาวิทยาลัยออกประกาศเพิ่มจำนวนรับในรอบดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับเพิ่มเป็น : 10,324 ที่นั่ง
ประกาศรายละเอียดแต่ละสาขา : admission.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับเพิ่มเป็น : 1,765 ที่นั่ง
ประกาศรายละเอียดแต่ละสาขา : tcas.mahidol.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับเพิ่มเป็น : 1,437 ที่นั่ง
ประกาศรายละเอียดแต่ละสาขา : www.admissions.chula.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิตรับเพิ่มเป็น : 90 ที่นั่ง
ศูนย์ลำปางรับเพิ่มเป็น : 89 ที่นั่ง
ประกาศรายละเอียดแต่ละสาขา : www.facebook.com/FPH.Thammasat

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับเพิ่มเป็น : 513 ที่นั่ง
ประกาศรายละเอียดแต่ละสาขา : www.facebook.com/ScienceThammasat

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับเพิ่มเป็น : 2,772 ที่นั่ง
ประกาศรายละเอียดแต่ละสาขา : admission.swu.ac.th
 

18/05/2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
update!!! ระเบียบการรอบที่ 4 (Admission 2) รับเพิ่มอีก : 269 ที่นั่ง 
ประกาศรายละเอียดแต่ละสาขา :admission.kmutt.ac.th

เพิ่มเติม 19/05/2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับเพิ่มเป็น : 180 ที่นั่ง
ประกาศรายละเอียด : www.facebook.com/nsmahidol

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับ 1 ที่นั่ง
ประกาศรายละเอียด : sutgateway.sut.ac.th
 

20/05/2563

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รับเพิ่มจาก 5 ที่นั่ง เป็น 8 ที่นั่ง 
ประกาศรายละเอียด : www.mytcas.com