สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล เปิดรับสมัคร รับตรงที่ไม่อยู่ใน TCAS ปีการศึกษา 2563


 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College - MUIC)
มหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมายาวนานว่า 30 ปี
เป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษานานาชาติ มีความหลากหลายในสาขาวิชาเปิดสอน
ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล คณาจารย์มีประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยในเวทีนานาชาติ
มีสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลเหมือนเรียนในต่างประเทศ
บัณฑิตที่จบไปมีคุณภาพ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในบริษัทชั้นนำต่างๆ ระดับประเทศและนานาชาติ 

มหิดลอินเตอร์ - MUIC รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 / 2020-2021 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.63 นี้ ไม่ผ่าน TCAS 

โดยรอบนี้เปิดรับสมัคร 

7 หลักสูตรนานาชาติ 16 สาขาได้แก่
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการตลาด
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาฟิสิกส์
7. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจศึกษาต่อ
LINE Official : https://bit.ly/LINEmuicfriend
ข้อมูลการรับสมัคร : https://bit.ly/MUICApply
สาขาวิชาที่เปิดสอน : https://bit.ly/UndergProgramsENG
เบอร์โทรศัพท์  : 02 700 50000 ต่อ 4344-7
Email: iccc@mahidol.ac.th