สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนบัญชี VS เรียนการเงิน ต่างกันอย่างไร?บัญชี กับ การเงิน ถึงแม้สองสาขานี้เรียนเกี่ยวข้องกับเรื่อง เงิน และ ตัวเลข แต่ก็ยังมีการเน้นการเรียนการสอนที่ต่างกันไปนะคะ มาดูกันค่ะว่าจะต่างกันยังไง

สาขาบัญชี
เน้นศึกษาหลักการบัญชีการเงิน การภาษีอากรการสอบบัญชีการควบคุมภายในการตรวจสอบการฉ้อโกงและกฎหมายวิชาชีพบัญชี
ระบบฐานข้อมูล บัญชี ภาษี การวิเคราะห์การเงิน การเงินธุรกิจ การบัญชีชั้นกลางและชั้นสูง 
สาขาการเงิน
เน้นศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การลงทุนในที่ต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเงิน การคลัง รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารเงินให้อยู่ในสภาพคล่องรวมทั้งการบริหารความเสียงทางการเงินด้วย
สาขาบัญชี
เรียนรู้ประมวลผลตัวเลขบัญชี รวบรวม
และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
บันทึกรายรับรายจ่าย
ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงิน

VS

สาขาการเงิน
เรียนรู้ที่จะหาเงินและบริหารเงิน
ว่าควรเอาไปใช้อย่างไรจะเกิดประโยชน์
ทำอย่างไรให้เงินเรามีเพิ่มขึ้น


สาขาบัญชี เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
-เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
-นักวางแผนการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
-ที่ปรึกษาทางการเงิน
-เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
-นักวิเคราะห์การลงทุน
-ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ

สาขาการเงิน เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
-เจ้าหน้าที่การเงินประจำองค์กรธุรกิจ
-นักวิเคราะห์ทางการเงิน
-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารพานิชย์
-การประกันภัยหรือบริษัทที่ปรึกษาการเงิน
-งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการ
ทางการเงินขององค์กร รัฐบาล และบุคคล

คุณสมบัติของผู้ที่อยากเรียนสาขาบัญชี
-มีระเบียบในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
-มีความสนใจเทคโนโลยีต่าง ๆ 
-มีความรอบคอบ อดทน 
-มีความสามารถนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
-มีปฏิภาณไหวพริบ 
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
-มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ


คุณสมบัติของผู้ที่อยากเรียนสาขาการเงิน
-มีความสนใจในคณิตศาสตร์ 
สถิติ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 
เพื่อที่จะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ 
ตัดสินใจทางการเงิน 
-มีความสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลก