สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 30 ที่นั่ง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 30 ที่นั่ง

วิดิโอแนะนำสำนักวิชา >> https://bit.ly/2AojJWg

 

กำหนดการรับสมัคร สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2563 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่ 

(ระบบรับสมัครออนไลน์จะเปิดอัตโนมัติ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.)

 

ผู้สมัครไม่ต้องนำส่งเอกสารการสมัครและผลคะแนนสอบ 

(เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการดึงคะแนน O-NET และ PAT จากระบบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และนำมาประมวลผล)

 

รายละเอียดอื่นๆ 

ความช่วยเหลือยุค COVID-19 รายละเอียด : คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/โอกาสแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ/เรียนไปทำงานไป 

รายละเอียด : คลิกที่นี่
*หมายเหตุ
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

 

ติดต่อสอบถาม/ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ >> https://bit.ly/3fheq9Q
Facebook สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ >> https://bit.ly/2XMZKtw
Facebook สาขาวิชาเคมีประยุกต์ >> https://bit.ly/2MIJK5q
Facebook สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ >> https://bit.ly/2UoJhcB

 

ช่องทางการติดต่อและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

Facebook: https://www.facebook.com/sciencemfu/

Website: https://science.mfu.ac.th/sci-home.html

E-mail: science@mfu.ac.th

Tel: 0-5391-6682