สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แพทย์ ป.ตรี + การจัดการ ป.โท (นานาชาติ) เรียน 7 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ ป.ตรี + การจัดการ ป.โท (นานาชาติ)

โครงการร่วม 2 หลักสูตร 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หลักสูตรและการเรียนการสอน

นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 ปี และเพิ่มการเรียนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) อีก 1 ปี รวมเวลาศึกษา 7 ปี

นักศึกษาเริ่มเรียนชั้นพรีคลินิก 3 ปีแรกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) โปรแกรม Healthcare and wellness management 1 ปีที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลับมาเรียนชั้นคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตอีก 3 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (Doctor of Medicine, M.D.) และการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) (กจ.ม.) (Master of Management, M.M.)
 

เส้นทางอาชีพ

บัณฑิตแพทย์มีเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย อาจจะเป็นแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางที่มีทักษะและสมรรถนะของการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำที่สามารถเรียนรู้ต่อยอด นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำพาทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการมุ่งผลิตแพทย์นักบริหารให้กับประเทศและสังคม ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของสังคมไทย บัณทิตที่จบการศึกษาจากโครงการนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเป็นฐานะแพทย์แล้ว ยังจะมีทักษะและความพร้อมในการบริหารจัดการโรงพยาบาล และองค์กรด้านสาธารณสุขทั้งตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ
 

การรับนักศึกษา

โครงการ M.D. – Master of Management เริ่มรับนักศึกษาสำหรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ผ่านการรับตรงระบบ TCAS รอบ Portfolio (TCAS I) ของ ทปอ. โดยคัดเลือกจาก Portfolio และการสัมภาษณ์แบบ MMI
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผลการศึกษามีคะแนนสะสมเฉลี่ย > 3.50
ผลคะแนนการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) > 12.0
ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) > 8.0 หรือ IELTS (Academic modules) > 6.5
 

ช่วงเวลาการรับสมัครนักศึกษา

(อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)
เปิดรับสมัคร (ตุลาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ (ธันวาคม 2563)
สัมภาษณ์ MMI (มกราคม 2564)
ประกาศผลผู้มีสทธิ์เข้าศึกษา (กุมภาพันธ์ 2564)
เปิดภาคการศึกษา (สิงหาคม 2564)


รายละเอียดหลักสูตร >> www.cm.mahidol.ac.th