สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์ 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?


คณะนิติศาสตร์ คณะที่ต้องอ่านหนังสือหนักมาก และใช้การจำล้วนๆ เพราะต้องใช้ความคิดด้านการวิเคราะห์ลงไปด้วย
วันนี้พี่ได้นำรายวิชาที่ต้องเรียนของคณะนิติศาสตร์มาแนะนำให้น้องๆ ว่าใน 4 ปีนี้ต้องเรียนอะไรบ้างไปดูกันค่ะ


คณะนิติศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ทำความเข้าใจข้อบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม
โดยกำหนดออกมาเป็น กฎหมาย เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน อย่างมีระเบียบและมีความสุข


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเริ่มเรียนความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายปี 2 เริ่มเรียนวิชาบังคับ
ปีนี้จะเริ่มเรียนกฎหมายในลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด เช่นซื้อขาย เช่า จำนอง จำนำ กู้ยืม ฯลฯ เรียนกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น และเรียนวิชาเลือกที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่นการใช้ศัพท์และสำนวนกฎหมายภาษาอังกฤษปี 3 เรียนในด้านกฎหมายเข้มข้นขึ้น
เรียนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายลักษณะครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายภาษีและวิชาเลือก

ปี 4 ปีสุดท้ายเรียนในเชิงลึกขึ้น
ปีสุดท้ายที่เรียนก็จะมีเรียนกฎหมายนิติปรัชญา เช่นแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมาย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเรียนหลักวิชาชีพนักกฎหมาย กฎหมายแรงงาน หลักวิชาชีพนักกฎหมาย กฎหมายการคลัง การภาษีอากร และวิชาเลือกทางกฎหมายที่คณะกำหนดคณะนิติศาสตร์
จบมาทำงานอะไร? 
ผู้พิพิากษา/ตุลาการ
พนักงานอัยการ
ทนายความ
ผู้สอนในสถานศึกษา
ที่ปรึกษากฎหมาย/นิติกร
ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ
รับราชการ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะนิติศาสตร์ มธ.  : คลิกที่นี่