สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบ 5/2 รับตรงพิเศษสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 16 สาขาวิชา
1. เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. เคมีประยุกต์ 
3. วิศวกรรมวัสดุ
4. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
5. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
6. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
7. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. จีนศึกษา
10. บริหารธุรกิจ 
11. เศรษฐศาสตร์ 
12. การจัดการการท่องเที่ยว 
13. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม)
14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
15. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 
16. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)

กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2563 
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ)
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
3. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
4. สำนักวิชาจีนวิทยา (สาขาวิชาจีนศึกษา)
 
กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน  -  1 กรกฎาคม 2563 
1. สำนักวิชาการจัดการ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการฯ)
2. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา) )

ระเบียบการรับสมัคร :
คลิกที่นี่