สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบรับตรง หลักสูตรการเงินและบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563โอกาสสุดท้าย! เปิดรับสมัครรอบรับตรง การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกณฑ์การรับสมัคร

สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
1.2 เป็นคนวิกลจริต
1.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
1.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
คุณสมบัติอื่น ๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์

มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– O-NET (English Exam Code: 03) ≥ 85
– IELTS: overall score ≥ 5.0
– TOEFL (paper-based): overall score ≥ 510
– TOEFL (internet-based): overall score ≥ 60
– TOEFL(Computer-based): overall score ≥ 140
– KU-EPT: overall score ≥ 70
– TOEIC ≥ 500
– OOPT ≥ 80
หรือมีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

สมัครได้ทาง : www.admission.ku.ac.th
เว็บไซต์คณะ : www.bba.bus.ku.ac.th