สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?
วันนี้จะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับงานด้านเทคนิคการแพทย์อีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องๆสนใจและถามกันเข้ามา งานด้านเทคนิคการแพทย์คืองานด้านการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ ภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้องแลป) หรือ ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย การรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ
และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถใช้คำนำหน้าชื่อได้ เช่น “ทนพ.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพศชาย
“ทนพญ.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพศหญิง นั่นเองค่ะ
เทคนิคการแพทย์ มีหน้าที่อะไร?
มีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและการติดตามการรักษา
เช่น ตรวจสารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ น้ำคัดหลั่ง เซลล์เม็ดเลือด ตรวจวิเคราะห์พยาธิ ภูมิคุ้มกันต่างๆ ในร่างกาย การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อรา และไวรัสที่ทำให้เกิดโรค รวมไปถึงตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดสารพิษในร่างกาย ในอาหารและในสิ่งแวดล้อมซึ่งงานส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องแลป


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น แคลคูลัส เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียนและศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปี 2 เริ่มเรียนวิชาเฉพาะ
เรียนในหมวดวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพ เช่น พยาธิวิทยา โลหิตวิทยา จุลชีววิทยาเบื้องต้น ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้นกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา

ปี 3 เรียนลึกทางด้านวิชาชีพและเรียนในห้องปฏิบัติการต่างๆ
เรียนในหมวดวิชาเฉพาะในด้านทฤษฎี และฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ(ห้องแลป) น้องๆจะได้ฝึกเทคนิคการนับและแยกชนิดรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด การตรวจความผิดปกติต่างๆของเม็ดเลือดทางห้องปฏิบัติการฝึกใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา

ปี 4 ฝึกงาน/ฝึกสหกิจศึกษา
เทอมแรกบางมหาวิทยาลัยเรียนวิชาเลือกเสรีและยังมีศึกษาในห้องปฎิบัติการ
ทำโครงงานทำวิจัยเทคนิคการแพทย์เทอมสองฝึกงานด้านเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล