สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำความรู้จักกับ 12 สาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?อีกหนึ่งคณะที่น้องๆขอกันมามาก สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียนสาขาอะไรดี โดยรอบนี้พี่ก็ได้รวบรวมมาให้ 12 สาขา มีสาขาอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะ
วิศวกรรมโยธาเรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนรู้วิธีการบริหาร ออกแบบ คำนวณ จัดการงานก่อสร้าง และการบำรุงรักษา
ในสิ่งปลูกสร้าง เช่นการสร้างตึก สะพาน ถนน ระบบขนส่ง สาธารณูปโภคต่างๆ ก่อสร้างอย่างถูกวิธีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

วิศวกรรมไฟฟ้า เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับทฤษฏีไฟฟ้า การออกแบบ วิเคราะห์ การประยุกต์ไฟฟ้าการสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การผลิตระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงาน


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุง ประเมินระบบ องค์ประกอบต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ด้านฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์และการสื่อสาร
และสามารถมีความรู้พัฒนาประยุกต์ซอฟแวร์ที่ใช้งานได้จริง

วิศวกรรมเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎทางฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ทำการประดิษฐ์ ออกแบบ และผลิตในระบบเครื่องกลทุกแขนง รวมไปถึงซ่อมบำรุงดูแลรักษา
เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เมคคานิกส์+อิเล็กทรอนิกส์ การนำศาสตร์ทางด้านเครื่องจักร มาบวกกับศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติ
ในการใช้งานอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการนำเอาหลักทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พื้นดิน น้ำ อากาศ
เช่น การบำบัดน้ำเสีย การรีไซเคิล ควบคุมมลพิษ การจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ เพื่อการอยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


วิศวกรรมชีวการแพทย์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการนำเอาความรู้ในด้าน วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อออกแบบ สร้างพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการนำเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

วิศวกรรมอุตสาหการ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการสร้าง วิเคราะห์ ปรับปรุง การใช้งานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์กระบวนการผลิต
เพื่อให้การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตามระยะเวลาและต้นทุนที่ต่ำที่สุดตรงความต้องการของลูกค้า

วิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนในด้านการจัดการความปลอดภัยและการป้องกันการโจมตี ทางไซเบอร์คอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการสืบค้นหาหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสามารถแนะแนวและให้คำปรึกษาสำหรับงานด้านวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
การดูแลควบคุมระบบการขนส่ง การจัดเก็บการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมารผลิต ขนส่ง
นำเข้า-ส่งออก หลักการด้านวิศวกรรมกับโลจิสติกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ในการจัดการ การเพิ่มผลกำไร ลดต้นทุนในการผลิตใช้ทรัพยากรการขนส่งได้อย่างคุ้มค่าที่สุด