สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กิจกรรมอบรมออนไลน์ โครงการอบรมนิสิตสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาพกิจกรรมอบรมออนไลน์ โครงการอบรมนิสิตสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมนิสิตเพื่อสร้างทักษะการเป็นนวัตกรในรูปแบบออนไลน์ที่มีการปฏิบัติการผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ได้แก่ 
* ทีมวิทยากรกระบวนการสร้างนวัตกรโดยใช้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้แก่ พี่ป๋อ พี่เป็ด พี่พลอยแก้ว พี่พิ๊งค์ พี่ตา พี่ฟิว ครูโมเม ครูดิว ครูเบ๊นซ์ ครูเอก ครูหลุยส์ และพี่โดนัท
* ทีมวิทยากรโจทย์นวัตกรรมไมซ์ : โอกาส ช่องว่าง และการใช้ประโยชน์ ได้แก่ คุณภูมินทร์ มีกิจถาวรกุล และคุณนรารักษ์ ม่วงแก้ว (สสปน.) ดร.วาสนา พงศาปาน (อพท.), คุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (NIA) และอาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ (ม.นเรศวร)
* วิทยากรถอดรหัสนวัตกรรม : คุณชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ รวมถึงตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
* วิทยากรโมเดลธุรกิจนวัตกรรมการท่องเที่ยว : คุณฐานกาญจน์ วงศ์วิศิษฐ์ศิลป์ บริษัท เพอร์เฟคลิงค์ คอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์