สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แพทย์ มช. TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio


จำนวนรับ

โครงการ : เรียนดี โอลิมปิก
จำนวนรับ : 25 คน

โครงการ : เรียนดี อังกฤษ
จำนวนรับ : 25 คน

โครงการ : เรียนดี พ.บ. + วิทยาการข้อมูล (โครงการใหม่)
จำนวนรับ : 10 คน

โครงการ : กีฬาระดับชาติ
จำนวนรับ : 1 คน

โครงการ : โควตา
จำนวนรับ : 65 คน

โครงการ : แพทย์ชนบท
จำนวนรับ : 96 คน

โครงการ : กสพท.
จำนวนรับ : 55 คร

โครงการ : มหาดไทย
จำนวนรับ : 1 คน
 

GPA ม.4 และ ม.5

 

โครงการ

GPA ม.4 และ ม.5

GPA (เฉลี่ยวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม) ในวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 และ ม.5

เรียนดี โรงเรียนไทย

กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6

(กลุ่มวิทย์-คณิต)

ม.4 ≥ 3.50

ม.5 ≥ 3.50

ม.4 ≥ 3.50

ม.5 ≥ 3.50

โครงการพิเศษ กีฬาระดับชาติ

ครอสเวิร์ด หมากกระดาน บริดจ์

ม.4 ≥ 3.25

ม.5 ≥ 3.25

ม.4 ≥ 3.00

ม.5 ≥ 3.00

เรียนดี โรงเรียนนานาชาติ

กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (US) หรือ Year 13 (UK) หรือ สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี จาก รร.นานาชาติ (ไทย, ต่างประเทศ)

ผลการเรียนวิชา ชีววิทยา เคมี และ คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์

  • UK stsytem: Year 11-12 ≥ B+ หรือ 85% หรือ IGCSE/GCSE/GCE ‘o’ level ≥ B+ และ AS/A level ≥ A หรือ IB diploma ≥ level 6

  • US stsytem: Grade 10-11 ≥ B+ หรือ 85% และ SAT II score ≥ 650 หรือ IB diploma ≥ level 6 

คุณสมบัติเฉพาะ

โครงการเรียนดี โอลิมปิก / โครงการเรียนดี พ.บ.+วิทยาการข้อมูล
ผ่านการเข้าค่าย สอวท. ครั้งที่ 1 และ ได้รับการคัดเลือกไปเข้าค่าย สอวท. ครั้งที่ 2 ในสาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ภายใน 2 ปี (TOEFL iBT ≥ 60 หรือ IETLS ≥ 6.0 หรือ TOEFL ITP ≥ 500)

เรียนดี อังกฤษ รร.ไทย และ รร.นานาชาติ
มีผลการสอบ (ปี 2019 หรือ 2020) โดยได้คะแนนรวม BMAT part 1 และ part 2 ≥ 9.0 หรือ ได้คะแนนเฉลี่ย AP 3 วิชา (ชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์) ≥ 4.0
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ภายใน 2 ปี
2.1 รร.ไทย - TOEFL iBT ≥ 79 หรือ IELTS ≥ 6.5
2.2 รร.นานาชาติ - TOEFL iBT ≥ 100 หรือ IELTS ≥ 7.0
 

ผลงานที่กำหนด

โครงการเรียนดีโอลิมปิก, เรียนดีอังกฤษ 
จะต้องส่ง ผลงานประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 ผลงาน และ ผลงานประสบการณ์อื่นๆ อีก 3 ผลงาน (ที่ไม่ซ้ำหมวด)

โครงการเรียนดี พ.บ. + วิทยาการข้อมูล 
จะต้องส่ง ผลงานประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 ผลงาน, ผลงานประสบการณ์อื่นๆ 2 ผลงาน (ที่ไม่ซ้ำหมวด) และ ผลงานด้านวิทยาการข้อมูล 1 ผลงาน

รายละเอียดต่างๆ ในการรับสมัคร ใหิดตามได้จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-935262


ข้อมูลจาก : facebook คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official)