สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ การเรียนโดยใช้ทฤษฎีความสมดุล ของธาตุต่างๆในร่างกายเข้ามาอธิบาย 
ผสมผสานองค์ความรู้จากอินเดีย พุทธศาสนา  และองค์ความรู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง กระบวนการทางการแพทย์แผนไทย 
จะเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์
โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและสืบต่อกันมาการแพทย์แผนไทย

ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น แคลคูลัส เคมีทั่วไป ฟิสิกส์เบื้องต้น ชีววิทยา ศิลปะการภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
บทนำการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์


ปี 2 เริ่มเรียนวิชาแพทย์แผนไทย
เรียนในด้านเวชกรรมแผนไทย เช่น วิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย คือการศึกษาแนวเส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย
วิชาเภสัชกรรมแผนไทยเป็นการเรียนเกี่ยวกับ การตั้งตำรับยา การวิเคราะห์ตำรับยา  วิธีผลิตยาสมุนไพร 
วิชาเภสัชเวท คือความรู้เบื้องต้น ของสารเคมีจากพืชสมุนไพร ประโยชน์ทางยา ลักษณะพืชที่มีพิษ วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ปี 3 เรียนเข้มข้นขึ้นในด้านการแพทย์
เรียนวิชาการสื่อสารสำหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิชาอาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คือการเรียนเพื่อวินิจฉัยสาเหตุอาการที่พบบ่อย
และเรียนในกลุ่มวิชาเลือก เช่นวิชาโหราศาสตร์ไทยขั้นแนะนำเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย


ปี 4 ฝึกงาน , สหกิจศึกษา
มีการเรียนการผดุงครรภ์ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และต้องฝึกปฏิบัติในด้านต่างๆ
เช่น ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?
ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลทุกระดับ
ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์/ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ขอบคุณข้อมูลจาก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล