สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 10 มหาวิทยาลัย


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่