สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4 ปี เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไร?


สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
หลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์งานและนวัตกรรมทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ช่วยให้ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมได้ดีมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในเรื่องการศึกษา ความปลอดภัย การแพทย์ ความบันเทิง
 ​ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ทั่วไป
วิชาการประลองเครื่องจักรกลหุ่นยนต์ , วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ปี 2 เริ่มในรายวิชาบังคับ
เช่น เริ่มเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโปรแกรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น และเรียนวิชาบังคับอื่นๆเช่น
วิชาอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล , วิชาการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์1 , วิชาสถิติสำหรับวิศวกร  , วิชาเปิดโลกสัญญาณและระบบ

ปี 3 เริ่มเรียนวิชาบังคับเข้มข้นขึ้น
เช่นวิชาทฤษฎีการควบคุมเบื้องต้น , วิชาการออกแบบระบบฝังตัว , วิชาสตูดิโอวิทยาการหุ่นยนต์
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยก็จะเรียนเกี่ยวกับระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข เครื่องจักรการโปรแกรมเครื่อง แนวโน้มในปัจจุบันของระบบ

ปี 4 สหกิจศึกษา,ฝึกงาน
ในปีสุดท้ายในบางมหาวิทยาลัยน้องๆต้องเรียนวิชาเลือกทำโครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ2
และต้องฝึกงาน/สหกิจศึกษาในองค์กรหรืองานในวิศวกกรมหุ่นยนต์

สาขาวิศวะหุ่นยนต์ฯ เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
1. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม องค์การธุรกิจและรัฐบาล
2. นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
3. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
4. อาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ขอขอบคุณข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : คลิกที่นี่