สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมจำนวนรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564กำหนดการรับสมัครเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ 404 คน
โครงการเด็กดีมีที่เรียน 526 คน 
โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 108 คน
โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) 61 คน
โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี 49 คน
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา 75 คน
โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 78 คน
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม 25 คน
โครงการทายาทผู้ประกอบการ 310 คน
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.) 61 คน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)  17 คน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 94 คน
โครงการทายาทเกษตรกร 98 คน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 90 คน
โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร 47 คน
โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ 21 คน
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 13 คน
โครงการช้างศึกพระนเรศวร2219โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว 188 คน
โครงการ Law for Languages 10 คน
โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร 29 คน
โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 30 คน
โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 167 คน
โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ 30 คน
โครงการกระจายนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกสู่ภูมิภาค 4 คน
โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5 คน
โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ 40 คน
โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร 80 คน