สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

โครงการ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 6. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
 7. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
  [=ตัวอย่างผลงานของโครงการเด็กดีมีคุณธรรม=]
 8. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  [= Download ใบรับรองผู้สมัครโครงการบุตรเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ=]
 9. โครงการลูกแสดทอง
  [=Download ใบรับรองการเป็นบุตร บุคลากร/ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี=]
 10. โครงการผู้พิการ
 11. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 12. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
กำหนดการรับสมัคร