สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบรับตรง Portfolio สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564รวม 8 สาขาวิชา ให้เลือกเรียน แบ่งออกเป็น Core Tracks 4 สาขาวิชา และ Applied Tracks 4 สาขาวิชา
Core Tracks
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks: CN)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE)

Applied Tracks
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Systems: EB)
ระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems: MM) 
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems: MS)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology: HT)

 

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT  >>>คลิกที่นี่<<<

สำหรับนักเรียนไทย
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ

คุณสมบัติทางการศึกษา
กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติทางการศึกษา
กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า500 คะแนน หรือ
TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า173 คะแนน หรือ
TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า60 คะแนน หรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า5.0 หรือ
TOEIC ไม่ต่ำกว่า600 คะแนน หรือ
New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า400 คะแนน หรือ
The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
หมายเหตุ: ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร
Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ไม่จำกัดหน้า ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4)โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดีโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดีโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
**หมายเหตุ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

กำหนดการรับสมัคร