สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมจำนวนรับ TCAS64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564


รายละเอียดการรับสมัครและแนะนำคณะสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลิกที่นี่

คณะแพทยศาสตร์
จำนวนรับรวม 277 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์
รอประกาศ

คณะเภสัชศาสตร์
จำนวนรับรวม 160 คน
แผนเภสัชกรรมอุตสาหการ แผนบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเทคนิคการแพทย์
จำนวนรับรวม 255 คน
สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ ,สาขาวิชารังสีเทคนิค, สาขาวิชากิจกรรมบำบัด , สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะพยาบาลศาสตร์
จำนวนรับรวม 255 คน
พยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์นานาชาติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
จำนวนรับรวม 75 คน

คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรับรวม 715 คน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาสถิติ , สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์ , สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชีววิทยา,
สาขาวิชาจุลชีววิทยา, สาขาวิชาสัตววิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์, สาขาวิชาธรณีวิทยา,
สาขาวิชาอัญมณีวิทยา, สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล, สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวนรับรวม 980 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

คณะเกษตรศาสตร์
รอประกาศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวนรับรวม 420 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร,
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภํณฑ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รอประกาศ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี), สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.), สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
จำนวนรับรวม 400 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์, สาขาวิชาดิจิทัลเกม,
สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
จำนวนรับรวม 100 คน
สาขาวิชา : นวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตร 4 ปี, หลักสูตร 2 + 2 ปี)

คณะมนุษยศาสตร์
รอประกาศ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาประวัติศาสตร์, สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยา, สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น, สาขาวิชาภาษาจีน,
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า, สาขาวิชาบ้านและชุมชน, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาปรัชญา, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์
จำนวนรับรวม 395  คน
สาขาวิชาประถมศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา,
สาขาวิชาฟิสิกส์ , สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาศิลปศึกษา, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ

คณะวิจิตรศิลป์
จำนวนรับรวม 345 คน
สาขาวิชาศิลปะไทย, สาขาวิชาการออกแบบ, สาขาวิชาศิลปะการแสดง, สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์, สาขาวิชาจิตกรรม, สาขาวิชาประติมากรรม, สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์,
สาขาวิชาถ่ายภาพสร้างสรรค์, สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

คณะสังคมศาสตร์
จำนวนรับรวม 280 คน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์, สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขาวิชาอาเซียนศึกษา, สาขาวิชาสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
จำนวนรับรวม 440 คน
สาขาวิชาบัญชี, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ, บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด

คณะเศรษฐศาสตร์
จำนวนรับรวม 540 คน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ), หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะการสื่อสารมวลชน
จำนวนรับรวม 320 คน
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, หลักสูตร 2 ปริญญา, สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จำนวนรับรวม 220 คน
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

คณะนิติศาสตร์
จำนวนรับรวม 320 คนระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio จำนวนรับรวม 2,304 ที่นั่ง
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่