สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนพยาบาล ที่ไหนดี คณะพยาบาลศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง

คณะพยาบาลศาสตร์ มีที่ไหนบ้างM เรียนพยาบาล ที่ไหนดี? บทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium จัดให้สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อยากรู้ว่าสถาบันการศึกษาที่จะต้องเรียนต่อในสายพยาบาล วุฒิการศึกาาระดับปริญญาตรี จะมีสถาบันที่ไหนเปิดหลักสูตรนี้บ้าง เรียนพยาบาลที่ไหนดี เรามีคำตอบให้ ตามมาดูกันได้เลย 

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)


สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)

​คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
​คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

​คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซาวิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ)

นอกจากจะรู้ว่ามีสถาบันที่เปิดสอนคณะหลักสูตรทางด้านการพยาบาลที่ไหนบ้างแล้ว สิ่งต่อมาที่น้องๆ ต้องรู้และทำคือการตรวจสอบอีกครั้งว่า สถาบันเหล่านั้นมีรายชื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลหรือไม่ เพื่อจะได้เรียนจบมาแล้วสามารถสมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้นั่นเอง ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ สภาการพยาบาล ได้เลย