สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564


กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564


การดำเนินการ กำหนดการ ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสเข้าระบบ 
(เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าระบบ ผู้สมัครสอบ รายเก่าสามารถดำเนินการสครสอบตามชั้นตอนได้ทันที โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้ในการเข้าระบบ)
23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2563


สมัครสอบ เลืกวิชา เลือกเขด/อำเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ
โดยดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ
23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2563

พิมพ์ใบสมัครสอบ
23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบสถานะการชำระงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ
(สทศ. เปิดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ต้องการสอบในกรุงเทพ ฯ นนทบุรี ปทุมธานี ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบรายบุคคลและ
เลือกสนามสอบที่ประสงค์จะไปสอบ ตามรายชื่อโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่ปรากฎ และยังมีที่นั่งสอบ
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ต้องการสอบในจังหวัดอื่น (นอกจากกรุงเทพ ฯ นนทบุรี ปทุมธานี)
ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบรายบุคคลและตรวจสอบการเลือกอำเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบ สทศ. จะจัด ที่นั่งสอบให้ตามอำกอและจังหวัดที่ได้เลือกไว้ในระบบ
23 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ และเปลี่ยนวิชา
ภาษาต่างประเทศ (PAT 7)
23 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ
4 มกราคม 2564

วันสอบ
20-23 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบ
23 เมษายน 2564

ตารางสอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

- GAT ตอนที่1 ไฟล์แนบ
- GAT ตอนที่2 ไฟล์แนบ
- PAT1 ไฟล์แนบ
- PAT2 ไฟล์แนบ
- PAT3 ไฟล์แนบ
- PAT4 ไฟล์แนบ
- PAT5 ไฟล์แนบ
- PAT6 ไฟล์แนบ
- PAT 7.1 - 7.7 ไฟล์แนบ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.niets.or.th/th/