สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ยุค Green Growth


รีวิวอีกหนึ่งสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาควบคุม ออกแบบ และแก้ไขปัญหามลภาวะมลพิษ
ที่เกิดขึ้นทั้งในโรงงานและระดับชาติ ดังนั้น
การจัดการด้านนี้จึงมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในยุครักษ์โลกเลยทีเดียว ดังนั้นมาดูกันค่ะว่าสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรและเรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การผสมผสานระหว่างหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลตลอดจนออกแบบการบำบัดและกำจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ ดิน ของเสีย และกากสารอันตรายที่ล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่น่าสนใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
1. งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น เป็นวิศวกรในกองควบคุมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง
การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ตำแหน่งทั่วไปเช่น ก) วิศวกรสิ่งแวดล้อม ข) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ค) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. งานบริษัทเอกชนมีบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทก่อสร้างที่มีกิจการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อยู่โรงงานใหญ่ๆ ดูแลระบบน้ำเสีย บริษัทพลังงานต่างๆ ก๊าซชีวภาพ น้ำมันทำงานบริษัทออกแบบงานระบบของอาคารสูง
และอาคารต่างๆ สามารถทำงานกับบริษัทที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบนิเวทหรือสิ่งแวดล้อมนั้นเอง
เป็นที่ปรึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมบริหาร และจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ทำงานส่วนตัวโดยทำงานในลักษณะวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบ หรือจัดตั้งบริษัท จำหน่าย และผลิตอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
4. อาจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. อาชีพอิสระ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างท่อในอาคาร
ทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในตำแหน่งผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบมลพิษอากาศ
6. ผู้ควบคุมระบบกำจัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษน้ำ
7. ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือทำงานในบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อมที่ให้บริการดังกล่าว


 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 
 • จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเก็บตลอดหลักสูตร คือ 142 หน่วยกิต
 • เน้นสร้างความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโรงงาน และระดับชาติได้ โดยวิชาเฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
  • การออกแบบทางวิศวกรรมประปา
  • การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย
  • วิศวกรรมขยะมูลฝอย
  • มลพิษทางอากาศและการควบคุม
  • การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  • การออกแบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร
  • การจัดการขยะอันตราย
  • กฏหมายสิ่งแวดล้อม
  • โครงงานวิศวกรรม 1
  • โครงงานวิศวกรรม 2
ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม?
เนื่องจากกระแส Green Growth ยุคสมัยที่ผู้คนคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของภาคธุรกิจและสังคม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ก่อตัวเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตรวมทั้งตัวมนุษย์เองด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่เอง ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักรู้ และสร้างแรงขับเคลื่อนให้คนหันมาเก็บกวาดสิ่งที่ตนเองสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความรู้และความสามารถในการจัดการด้านนี้ จึงมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาสีเขียว ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ SAU แหล่งผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดแรงงาน จึงเป็นอีกสาขาวิชาน่าเรียนที่ตอบโจทย์ยุครักษ์โลก


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ :  www.sau.ac.th/