สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศข่าวดี! สำหรับน้องที่สนใจศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศโดยมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะ 

 

สมัครเรียน >>คลิกที่นี่<<ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ
1. ทุนสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นหน่วยกิและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่สถาบันกำหนด  *เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. ทุนเต็มจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและด่บำรุงการศึกษาของสถาบัน*ทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา

3. ทุนครึ่งจำนวน นักศึกษาจะ ได้รับการยกเว้นคำหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน *ประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

4. ทุนบางส่วน (Quarter) นักศึกษาจะได้รับการยกวนคหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ประมาณ 25%

 

*นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบันเท่านั้น ไม่รวม

ค่าใช้จ่ยต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ค่าประกันความเสียหาย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=316