สอบเข้ามหาวิทยาลัย

MUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครรอบสอบตรง น้องๆชั้น ม.6 วันที่ 7-20 ต.ค. 63 #dek64
MUIC เปิดรับสมัครสอบตรง หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (มหิดลอินเตอร์-MUIC)
หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี กว่า 17 สาขาวิชาเอก 
17 หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS)
– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)
– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
– สาขาวิชาการเงิน (Finance)
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
5 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.)
– สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
– สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
– สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
– สาขาฟิสิกส์ (Physics)
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8. หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts and Science in Creative Technology (B.A.Sc.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology) (เปิดสอน มกราคม 64)

รอบที่ 3 (2020-2021) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-20 ตุลาคมนี้นะคะ (ไม่ผ่าน TCAS) น้องๆ ม.6 #DEK64 สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้เลย
ดูรายละเอียดการสมัครหรือสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://muic.mahidol.ac.th/eng/admissions/thai-students-and-foreign-residents/