สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564


โควตานักเรียนเรียนดี 
กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่
นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญ 
ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<

โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ดังนี้

ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<
 โครงการ วมว.
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 
ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<

โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่
นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<