สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564


การรับสมัครนักเรียนเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<

โครงการไนติงเกล
จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

-กำลังศึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 มีภูมิลำเพาและที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่

ภูเก็ต สตูล นรริวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

-มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับหรือมากกว่า 2.75

-มีผลการเรียน (GPA) ในกลุ่มสาระวิชภาษาอังกฤษ (รวมไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต) เท่ากับหรือ

มากกว่า 2.75 คณิตศาสตร์ (รวมไม่น้อยกว่า จำนวน 12 หน่วยกิต) เท่ากับหรือมากกว่า 2.75 และวิทยาศาสตร์

(รวมไม่น้อยกว่า จำนวน 21 หน่วยกิต) เท่ากับหรือมากกว่า 2.75

-มีใบรับรองจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นยืนยัการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจ้างงาน

เมื่อจบการศึกษา (แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์)
 มี Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า) ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ
1. มีความเป็นผู้นำ 2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 3. การอนุรักษ์สิ่งแวตล้อม และ 4.การป้องกันและรณรงค์สารเสพติด

ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน (มีใบรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร) (ถ้ามี)

-มีใบรับรองแพทย์ โดยใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักฐานแสดงว่า

1) สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2) ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง

3) ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ


โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
จำนวนรับ 3 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

-กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษที่ 6 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

-มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) เท่ากับหรือมากกว่า 3.00

-มีผลการเรียน (GPA) ในกลุ่มสาะวิชภาษาอังกฤษ (รวมไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต) เท่ากับหรือ

มากกว่า 2.75 คณิตศาสตร์ (รวมไม่น้อยกว่ จำนวน 12 หน่วยกิต) เท่kกับหรือมากกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์

(รวมไม่น้อยกว่า จำนวน 21 หน่วยกิต) เท่ากับหรือมากกว่า 3.00

 มี Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า) ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ
1. มีความเป็นผู้นำ 2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 3. การอนุรักษ์สิ่งแวตล้อม และ 4.การป้องกันและรณรงค์สารเสพติด

ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน (มีใบรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร) (ถ้ามี)

-มีใบรับรองแพทย์ โดยใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักฐานแสดงว่า

1) สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2) ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง

3) ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ
 


โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
จำนวนรับ 140 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
-มีผลการเรียนเฉลี่ยใน 6 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5, 6) ไม่ต่ำกว่า 275 มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาต่างประเทศ (ฉพาะภาษาอังกฤษ) รวม 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6)

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีจำนวนหน่วยกิตใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

* กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่งประเทศ ในใบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ระบุเฉพาะคะแนน

เฉลี่ยวิชภาษอังกฤษทานั้น หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะไม่รับพิจารณา

3,2 ผู้สมัครเข้ศึกษคณะการแพทย์แผนไทย จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค

อาการของโรค หรือความพิการ หรือตาบอดสีที่มีระดับบานกลางขึ้นไป อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ

ปฏิบัติงน และการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย

ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอ้เป็นก็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้บรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง

จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา