สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตัวอย่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง

บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium มาแจกลิสต์เอาใจน้องๆ หัวใจศิลป์ ใครที่อยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มคณะทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ อยากรู้ว่า ​คณะเกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์ ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง เรามีตัวอย่างลิสต์รายชื่อมาให้แล้ว ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเอกชน มาดูกันเลยว่ามที่ไหนน่าสนใจสำหรับเราบ้าง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาจิตรกรรม
สาขาประติมากรรม
สาขาภาพพิมพ์
สาขาภาพถ่าย
สาขาเรขศิลป์
สาขาหัตถศิลป์
สาขามัณฑนศิลป์
สาขานิทรรศการศิลป์
สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
สาขาดุริยางคศิลป์ไทย
สาขานาฏยศิลป์
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการละคอน
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาจิตรกรรม 
สาขาประติมากรรม
สาขาภาพพิมพ์
สาขาศิลปไทย
สาขาสื่อผสม
 
คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาการออกแบบภายใน
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาประยุกตศิลปศึกษา
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
สาขาวิชาศิลปะไทย
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
 
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิชาเอก จิตรกรรม [Painting]
วิชาเอก ประติมากรรม [Sculpture]
วิชาเอก ศิลปะภาพพิมพ์ [Printmaking]
วิชาเอก ศิลปะไทย [Thai Arts]
วิชาเอก ศิลปะสื่อประสม [Multimedia Arts]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
สาขานิเทศศิลป์ 
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาทัศนศิลป์
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
สาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
แขนงวิชาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
แขนงวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
- สาขาดุริยางศาสตร์สากล
- สาขาดุริยางศาสตร์ไทย
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาศิลปะการแสดง
  เอกโนรา
  เอกนาฏศิลป์ไทย
  เอกการละคร
- สาขาทัศนศิลป์
  เอกจิตรกรรม
  เอกประติมากรรม
  เอกศิลปะภาพพิมพ์
  เอกศิลปะไทย
- สาขาศิลปะการออกแบบ
  เอกการออกแบบกราฟิก
  เอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาดนตรีไทย
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาดนตรี 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานาฏกรรมไทย
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
สาขาวิชาดนตรีไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก
หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
หลักสูตรการออกแบบภายใน

ภาควิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์
สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
สาขาทัศนศิลป์โดยในกลุ่มคณะเหล่านี้ จะมีสาขาทางด้านศิลปะ ซึ่งเหมาะกับน้องๆ ที่สนใจเกี่ยวกับ การออกแบบ แฟชั่น การถ่ายภาพ สื่อผสม จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปการแสดง เป็นต้น โดยในแต่ละคณะ แต่ละสถาบันจะมีสาขาย่อยแตกต่างกันไป ใครสนใจรายละเอียดของแต่ละสาขา สามารถรอติดตามได้ในบทความหน้าเลย >> รีวิว สาขากลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง