สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบพอร์ต ปีการศึกษา 2664 เปิดรับสมัคร จำนวน 585 ที่นั่ง รอบนี้เปิดรับสมัครน้องๆชั้น ม.6 และ น้องระดับชั้น ปวช. / ปวส. นะคะ


ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่เป็นตรหรืบตรบุญธรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/
ข้าราชการ หอลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/
พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กลุ่มที่ 4 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 5 นักเรียนของรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด
ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา
(ครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)


หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่
นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ
นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรืลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิรช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไปหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารังสีเทคนิค
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่
นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรี่อ
นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรมของข้ารชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเทหหานคร ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่เป็นบุตหรือบุตรบุญรรรมของข้าราการ ข้าราชการบำนญ หรือลูกจ้างสังกัดรุงเทพมหานคร/
ข้ารชการ หรือลูกจ้างสังก้ตกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/
พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กลุ่มที่ 3 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 4 นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด
ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา
กลุ่มที่ 5 นักเรียของโรเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร
6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
หลักสูตรวิทยศาสตบัณฑิต สขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้ารชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และท้องผ่าตัด
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่
นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรืบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป


หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเพหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังก้ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป

วิทยาลัยพัฒนามหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่
นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ
นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญรรรมของข้ารชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิรช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป

หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือนักเรียนที่เป็นบุตรหรืบตรบุญธรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนงกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่
นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเทพมหานคร/ข้าราการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป

หลักสูตการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังก้ตกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรืบตรบุญธรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิรช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบรางกลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัด
กรุงเทมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยลัยวมินทราธิราช พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป