สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission 1 วิทยาลัยพระมงกฎเกล้า ปีการศึกษา 2564ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission 1 วิทยาลัยพระมงกฎเกล้า : คลิกที่นี่


ประเภททุน
1. ประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 นาย เฉพาะเพศชาย มีสถานภาพเป็น นักเรียน
แพทย์ทหาร
2. ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 80 นาย เพศชาย 40 นาย เพศหญิง
40 นาย มีสถานภาพเป็น นักศึกษาแพทย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีคุณสมบัติมหลักกณฑ์การคัดเลือกที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
กำหนด (ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563)
2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติตามหลักกณฑ์ในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์
3. อายุไม่เกิน ๒๐ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นตันไป )
4.เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
5. บิดา มารดาผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)

ประเภททุนกองทัพบก
-มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
-ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และที่พัก
- เมื่อสำเร็จการศึกษตามหลักสูตร จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี
และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการกองทัพบก สังกัดกระทรวงกลาโหม
-การชดใช้ทุน สำเร็จการศึกษาแล้ว ชดใช้ทุน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษา
ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
- มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
-ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด
- เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด
- การชดใช้ทุน ปฏิบัติราชการ หรือ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 3 ปี