สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชอบงานสื่อออนไลน์ เรียนสาขาไหนดี มีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง

ชอบงานด้านสื่อออนไลน์ และ Social Media เรียนสาขาไหนดี? มีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง? ในยุคนี้ถ้าพูดถึงงานด้านสื่อหรือนิเทศศาสตร์ เชื่อว่านอกจากสื่อหลักอย่าง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์แล้ว น้องๆ หลายคนจะต้องนึกถึง สื่อออนไลน์ อย่าง Website Facebook Youtube IG Twitter และสื่อใหม่อีกหลากหลายประเภทอย่างแน่นอน

เพราะรอบตัวเราถูกแวดล้อมและเติบโตมาพร้อมกับสื่อเหล่านี้ แทบจะทุกวันที่เราได้ใช้สื่อออนไลน์เหล่านั้นในการดำเนินชีวิตจนแยกไม่ได้ และสำหรับใครที่สนใจหรือชื่นชอบด้านนี้ อยากปรับเปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพในอนาคต บทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium จะขอมาแนะนำสาขาเรียนทางด้านสื่อสมัยใหม่ และสื่อออนไลน์ ให้น้องๆ ได้รู้จักและเรียนต่อ จะมีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง ตามาดูกันได้เลยจ้าาาตัวอย่างคณะสาขาด้านสื่อออนไลน์ ของสถาบันต่างๆ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่น
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย      
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ สาขานฤมิตศิลป์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะวิชามนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์   
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
- คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล Digital art and design
คณะนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
- คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลมีเดียหรือดิจิทัลอาร์ต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
- คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)
คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน

มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสื่อดิจิตัล  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
- วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
- วิทยาลัยการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
- วิทยาลัยการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ