สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
เข้าร่วมทั้งหมด 4 โครงกาาร 

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ : คลิกที่นี่

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม :  คลิกที่นี่

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ : คลิกที่นี่

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม : คลิกที่นี่