สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสยาม มีทุนการศึกษาให้รวมกว่า 166 ทุน
มหาวิยาลัยสยามเปิดรับสมัคร #TCAS64 รอบ 1 โดยรอบนี้มีทุนการศึกษามอบให้กว่า 166 ทุน น้องๆที่สนใจสมัครเลย!
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี
เป็นผู้สำเร็จหรือศึกษาครบตามหน่วยกิตในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
เป็นผู้สำเร็จหรือศึกษาครบตามหน่วยกิตในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) , อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยศิลปะการแสตง (SCA)


รับทุนสูดสุด 100% (รอบ1 Portfolio)
รายละเอียดทุน https://admission.siam.edu/2020/10/10/scholarship2564/
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
สมัครได้ทุกวัน (จันทร์ - เสาร์) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 8.30 – 16.30 น.
โทร. 028686000 ต่อ 5306 - 5308