สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครทาง admission.mfu.ac.th ระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564
เกณฑ์การพิจารณา
GPAX/GPA และเอกสารแนะนำตนเองตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) / B.Sc. (Biosciences)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
วท.บ. (เคมีประยุกต์) / B.Sc. (Applied Chemistry)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) / B.Eng. (Materials Engineering)

รีวิวหลักสูตรในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์​
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การใช้ประโยชน์ (Application) และการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ (Conservation) อย่างยั่งยืน

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
เน้นเรียนเคมีทุกแขนง เน้นการฝึกปฏิบัติลงมือจริง เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์
ด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและการฝึกทักษะที่จำเป็นในการทำงานตลอดหลักสูตร สร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงาน เปิดประตูสู่อาชีพต่างๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
บ่มเพาะวิศวกรวัสดุให้สามารถทำงานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
ออกแบบวางแผนและสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของยุคปัจจุบัน

โครงการที่เปิดรับ รอบ Portfolio
โครงการรับตรงสำนักวิชา
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
โครงการห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
โครงการสำหรับครูแนะแนว
โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ข่าวดี! สิทธิพิเศษสำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1 เท่านั้น!
ทุน PLUS 5000 บาท จำนวน 3 ทุน
ทุน PLUS+ กยศ./กรอ. สนับสนุนค่าเทอมเต็มจำนวน + ทุนเสริม 5000 บาท จำนวน 3 ทุน
บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท (ใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อหนังสือ คู่มือปฏิบัติการ และของใช้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเรียนไปทำงานไป มีโอกาสรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม 3000 บาท/เดือน


Facebook Page: https://www.facebook.com/sciencemfu
Website: https://science.mfu.ac.th/
Tel: 053916778
Email: science@mfu.ac.th