สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง เรียนครู ที่ไหนดี

คณะครุศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง เรียนครู ที่ไหนดี? คำถามชวนสงสัยของน้องๆ ม.ปลายทุกคนที่สนใจอยากเรียนต่อในคณะสาขาที่จะไปเป็น "ครู" ต้องอยากรู้ แน่นอนว่าบทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium ก็ไม่พลาด นำข้อมูลนี้มาฝากน้องๆ กันเช่นเคย มาดูกันว่า นอกจากสถาบันในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว ยังมีสถาบันไหนอีกบ้างที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย 
ตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่มีหลักสูตรด้าน ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


และนอกจากสถาบันการศึกษาที่เรายกตัวอย่างมาด้านบนแล้ว ยังมีอีกหลายกลุ่มที่น้องๆ สามารถเรียนเกี่ยวกับครูได้อีก เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันการพละศึกษา กลุ่มสถาบันพัฒนศิลป์ เป็นต้น ซึ่งต้องบอกเลยว่าใครอยากเป็นครู อยากเรียนครุศาสตร์ ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีทั้งสถาบันของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยเปิด ให้น้องๆ ได้เลือกเรียนกันอย่างหลากหลายและกว้างขวางทีเดียว

สุดท้ายแอบบอกข้อมูลน่ารู้ให้น้องๆ อีกนิดว่า คณะครุศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไทยอันดับ 1 ก็คือ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปัจจุบันมีอายุกว่า 127 ปี อันดับ 2 คือ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ อันดับ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยทั้ง 3 มหาวิทยาลัยนี้มีคณะครุศาสตร์ที่อายุเกิน 100 ปี ทุกสถาบัน