สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


 

ข่าวดี! สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบรับตรงโดยรอบนี้มีทุนการศึกษาให้น้องๆ
จากโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) ทุนเต็มจำนวน (Full) ทุนครึ่งจำนวน (Half) ทุนบางส่วน (Quarter) และทุนสอวน.

สำหรับผู้ที่กำลังศึษาในอยู่ระดับชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า
มีเกรดเฉลี่ยสะสมชั้น ม. 4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา (หรือถึงภาคการศึกษาล่าสุด) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมรวม ม.4 - ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่


สาขาที่เปิดรับสมัคร


 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1-5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือจการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ

สำหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 6-7 และผู้สมัครสาขาการจัดการ 8 -9 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบ

การศึกษาแล้วในระดับมัธมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ

คุณสมบัติอื่นๆตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก สัมภาษณ์

และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ
1. ทุนสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP)
นักศึกษาจะได้รับการยกวนคหน่วยกิตและค่บำรุงการศึกษาทั้งหมดของสถาบันฯ ในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้
ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่สถาบันๆกำหนด
2. ทุนเต็มจำนวน (Full)
นักศึกษาจะได้รับการยกวนคหน่วยกิต และค่บำรุงการศึกษาทั้งหมดของสถาบันฯในแต่ละภาคการศึกษา
3. ทุนครึ่งจำนวน (Half)
นักศึษาจะได้รับการยกวนดำบำรุงการศึกษา และค่หน่วยกิตประมาณครึ่งหนึ่งของ
อัตราที่สถาบันฯ กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
4. ทุนบางส่วน (Quarter)
นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตประมาณหนึ่งในสี่(25%) ของอัตราที่สถาบันฯ กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
5. ทุนสอวน.* (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ สอวน. เท่านั้น)
นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่บำรุงการศึกษาทั้งหมดของสถาบันฯ ในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับ
ทุนการศึกษาในส่วนของคำเช่าหอพักนักศึกษาของสถาบันฯ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้
สถาบันจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก


ปฏิทินรับสมัคร