สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัครแล้ว! รอบพอร์ต ม.กาฬสินธุ์  โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆ ชั้นม.6 และ ปวส. รวมกว่า 1,211 คน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษอยู่ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่ ตามที่สาขาวิชาระบุ

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ รอบที่ 1.2 การรับด้วยPortfolo (แฟ้มสะสมผลงาน) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาระบุ

 


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร


สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง >> www.admission. ksu.ac.th
วันที่ 8 ธันวาคม 2563- 22 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์