สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบที่ 1.2 Portfolio คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564


 
เปิดรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับรอบที่ 1.2  Portfolio มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครน้องๆนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 

กำหนดการรับสมัคร

ㆍสมัคร 8 ธ.ค. 63 - 8 ก.พ. 64

ㆍ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 64

ㆍสอบสัมภาษณ์ 13 ก.พ. 64

ㆍประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 22 ก.พ. 64

ㆍยืนยันสิทธิ์ 22 - 23 ก.w. 64

ㆍประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ก.พ. 64

ㆍรายงานตัว 1 - 5 มี.ค. 64


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สัตวศาสตร์ 
- พืชศาสตร์ 
- ประมง 
- เทคโนโลยีการอาหาร  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
- พืชศาสตร์  
- สัตวศาสตร์  
- ประมง  
- เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  
- เทคนิคการสัตวแพทย์  
- เทคโนโลยีการอาหาร  
1) เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบอาหาร
2) โภชนาการและการกำหนดอาหาร 
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน
- สัตวศาสตร์  
- พืชศาสตร์
- ประมง  
ระดับปริญญาโท
- เทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
 
สมัครออนไลน์ www.admission.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทร. 08 6458 4365